ፍቺና የንብረት ክፍፍል

Wednesday, 10 December 2014 13:38

ከኪዳኔ መካሻ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-    ጋብቻ በፍቺ በሚፈርስ ጊዜ ፍ/ቤቶች ሊከተሉት የሚገባው የጋራ ንብረት ክፍፍል መርህ፣

-   ተጋቢዎች በፍቺ ጊዜ ንብረቱን በአይነቱ መከፋፈል ካልተስማሙ ክፍፍሉ በምን መልኩ መደረግ አለበት?

-  እስከ ፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር የደረሱ ሶስት የፍቺ ንብረት ክርክሮች ላይ ምን አስገዳጅ የሕግ ትርጓሜ ተሰጠ?

እንዴት ናችሁ ሰላም ነው? የዛሬው ወጋችን አያምጣውና ጋብቻ ሳይሳካ ቀርቶ በፍቺ መለያየት ግድ በሚሆንበት ጊዜ በጋብቻ የተፈሩ የባልና የሚስት የጋራ ንብረቶች እንዴት ይከፋፈላሉ። የፌዴራሉ የቤተሰብ ሕጋችን በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይላል? እስከ ፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የደረሱ የፍቺ የንብረት ክፍፍል ሙግቶች ላይ ሰበር ምን አስገዳጅ ውሳኔዎችን ሰጠ? የሚሉትን ነጥቦች እንመለከታለን። ፍቅርን፣ መተሳሰብን አብሮ በጋብቻ እስከ መጨረሻው መዝለቅን እንጂ ፍቺን መለያየትን ሕጎቻችንም ሆኑ ማንኛውም ሰው ግድ ካልሆኑ በስተቀር ማንም አይመርጣቸውም። ሆኖም የማይፈለገው ፍቺ ግድ ሆኖ በሚመጣበት ጊዜ የጋራ ንብረት ላይ ውጤቱ ምን ይሆናል የሚለውን ማወቁ አይከፋምና እንቀጥል።

 

1.     የሁለቱ ቤቶች ክፍፍል፡- 

 

ዶ/ር ደስታና ሲስተር አስቴር በጋብቻ ተሳስረው ኖሩ። ነገር ግን ትዳራቸው መዝለቅ ተሳነውና በፍቺ ተለያዩ። ፍቺውን ተከትሎ የተደረገው የጋራ ንብረት ክፍፍል ክርክር አስነሳ። በወላይታ ሶዶ እና በሀዋሳ ከተማ ከሚገኙት ሁለት ቤቶች ማን የትኛውን ይውሰድ የሚለው ጉዳይ ነበር። ከሀዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የተጀመረው የሁለቱ ቤቶች ክርክር እስከ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍ/ቤት ደረሰና ፍ/ቤቱ በወላይታ ሶዶ የሚገኘው ቤት ለዶ/ር ደስታ በሀዋሳ የሚገኘው ቤት ደግሞ በሀዋሳ ስለምትኖር የበለጠ ስለሚጠቅመን ለሲስተር አስቴር እንዲሰጥና የሀዋሳው ቤት ዋጋ ከወላይታው ስለሚበልጥ ልዩነቱን ሲስተር አስቴር ለዶ/ር ደስታ እንዲከፈሉ ወሰነ።

በውሳኔው ያልተደሰቱት ዶ/ር ደስታ ለፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ውሳኔውን እቃወማለሁ። የክልሉ የቤተሰብ ሕግ ይሄን አይፈቅድም እኔና የቀድሞ ሚስቴ ባልተስማማንበት የተሰጠው የቤቶቹ የክፍፍል ውሳኔ የሕግ ስህተት ስለተፈፀመበት ይታረምልኝ አሉ። ሰበር አቤቱታውን መርምሮ ውሳኔ ሰጥቷል። ውሳኔውን እናቆየውና ሌላ ሙግት እናንሳ

 

2.     በእጣ የተከፈለው ንብረት፡-

 

ወ/ሮ ጥሩ ወርቅና አቶ ታፈሰም በጋብቻ ተሳስረው የጋራ ንብረት አፍርተው ሲኖሩ ጋብቻው አልሰመረምና በፍቺ ተቋጨ። የንብረት ክፍፍልን በተመለከተ ጉዳዩን ያየው የሀዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍ/ቤት የቀድሞ ባልና ሚስቱ የጋራ ንብረት የነበሩትን ሁለት ቤቶች የትኛው ለማን ይሰጥ በሚለው እንዳልተስማሙ ስለተረዳ “ለምን በዕጣ አላካፍላቸውም” አለና ቤቶቹን በዕጣ እንዲከፋፈሉ ወሰነ። ዕጣው ሲወጣ ወ/ሮ ጥሩወርቅ እድለኛ ነበሩና የተሻለ ዋጋ ያለው ቤት ወጣላቸው። አቶ ታፈሰ የደረሳቸው ቤት ደግሞ ዋጋው ወ/ሮ ጥሩ ወርቅ ከደረሳቸው ቤት ያነሰ በመሆኑ የዋጋ ልዩነቱን ብር 31,585.65 (ሰላሳ አንድ ሺ አምስት መቶ ሰማንያ አምስት ብር ከስልሳ አምስት ሳምነቲም) ወ/ሮ ጥሩወርቅ ለአቶ ታፈሰ እንዲከፍሉና ልዩነቱ እንዲካካስ ወሰነ።

እድለኛዋ ወ/ሮ ጥሩወርቅ በዕጣው የተሻለው ቤት ቢደርሳቸውም በውሳኔው ስላልተስማሙ ሀዋሳ ለከፍተኛ ፍ/ቤት ይግባኝ አቅርበው ፍ/ቤት ውሳኔውን ሲያፀና ለደቡብ ብ/ብ/ሕ/ክ/መ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ችሎት አቤቱታ ቢያቀርቡም እዚያም አልተሳካም።

ስለዚህ ጥቅምት 23/2003 ዓም አዲስ አበባ 6 ኪሎ የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት አቤቱታ አቀረቡ። አቤቱታቸው እጣ ቢወጣልኝም በእጣ መከፋፈሉን አልተስማማሁበትም፤ በዕጣ የደረሰኝን ቤት ብወስድ እጎዳለሁ። የቀድሞ ባሌ አቶ ታፈሰ አትጎጂም የሚል ከሆነ የኔን እጣ ልተውለትና ልዩነቱን እኔ ከፍዬ ለኔ በዕጣ የደረሰኝ ቤት ይውሰድ። እኔ ደግሞ ለሱ የደረሰውን ቤት ልውሰድ” ስለዚህ በማልስማማበት እጣ ንብረቱን እንድንካፈል መወሰኑ አላግባብ ነው።

አቶ ታፈሰ ለሰበር አቤቱታው በሰጡት መልስ ወ/ሮ ጥሩወርቅ እጣ እንለዋወጥ በምትለው አልስማማም። የስር ፍ/ቤቶች የሰጡት ውሳኔ ግን እንከን ስለሌለበት ይፅናልኝ አሉ።

ሰበር ሰሚው ችሎት ውሳኔዎቹን ሲመረምር ቤቶቹን በእጣ እንዲካፈሉ ፍ/ቤቱ የወሰነው በራስ ተነሳሽነት እንጂ ተከራካሪዎቹ ክፍፍሉ በእጣ ይሁን ብለው ስለተስማሙ አለመሆኑንና ፍ/ቤቱ ወደ እጣ የሄደው ተፋቺዎቹ በስምምነት ለማከፋፈል ባለመቻላቸውና ንብረቱም በአይነት ሊከፋፈል የማይችል በመሆኑ እንደሆነ ተገነዘበ። ጉዳዩን መርምሮ ተፋቺዎቹ ባልተስማሙበት መልኩ የጋራ ንብረት በዕጣ የማካፈል አማራጭ በሕግ ተቀባይነት አለው የሚለውን መርምሮ ውሳኔ ሰጥቷል። ከውሳኔው በፊት አንድ ሌላ ሙግት እንይ።

3.    ነባር ቤት በጋብቻ ውስጥ ስለታየ የጋራ ይሆናል

     ወ/ሮ አየለችና አቶ በላቸው በፍቺ የፈረሰውን ጋብቻቸውን ተከትሎ ወ/ሮ አየለች የቀረቡትን የጋራ ንብረት ክፍፍል አቶ በላቸው መልስ ሰጠ። አከራካሪዎቹ ንብረቶች በጉለሌ ክ/ከተማ የሚገኘው ወ/ሮ አየለች፣ ከአቶ በላቸው በፊት ከነበራቸው ባለቤታቸው ጋር በጋራ ያፈሩትና በሳቸውና በቀድሞ ባለቤታቸው ለወለዷቸው ልጆች ስም የተመዘገበ ነው። አቶ በላቸውም ይህን ሳይክዱ ከወ/ሮ አየለች ጋር ከተጋባን በኋላ ቤቱ እንደአዲስ ፈርሶ ስለተሰራ የጋራ ነው ብለው ነው። በተጨማሪ የብሎኬት ማምረቻና የገበያ ማዕከል በሱሉልታ ከተማ የሚገኝ የኢንቨስትመንት ስራዎች ክፍፍል ላይም በቀድሞ ባልና ሚስቶች የተከራከሩ ሲሆን ክርክሩን አስተናግዶ የወሰነው የፌ/የመ/ደ/ፍ/ቤት በጉለሌ የሚገኘው ቤት የጋራ ነው። ብሎኬት ማምረቻው የገበያ ማዕከሉና የሱልልታው ንብረቶችም የጋራ በመሆናቸው አቶ በላቸው ግማሹን ለወ/ሮ አየለች ከፍለው ንብረቱን ያስቀሩ ሲል ወሰነ።

     ወ/ሮ አየለች በውሳኔው ባለመስማማት ለፌ/ከ/ፍ/ቤት ይግባኝ ብታቀርብም ውሳኔው ሊሻር አልቻለም። ስለዚህ የሕግ ስህተት ተፈፅሟል አቤቱታው ከጋብቻው ቀድሞ የነበረው ቤት በጋብቻ ውስጥ ስለታደሰ ብቻ የጋራ በመባሉ ሌሎች ንብረቶችን ባል የግምቱን ግማሽ ከፍለው እንዲያስቀሩ በመወሰኑ የሕግ ስህተት ተፈፅሟል የሚል ነው። ለአቤቱታው መልስ የሰጡት አቶ በላቸው ውሳኔው የሚነቀፍበት ምክንያት የለም፤ ወ/ሮ አየለች የጉለሌውን ቤት የግምቱን ግማሽ ከፍላ እንድታስቀር ስለተወሰነላት እሱን ለማካካስ ነው፤ እኔ ሌሎች ንብረቶችን ግምት ግማሽ ሰጥቻት እንዳስቀር የተወሰነው ብለዋል። የሰበር ውሳኔ ይቆየንና ለ3ቱም ክርክሮች አግባብነት ያለውን ሕግ እንመልከት።

     

4.     ፍቺና የጋራ ሀብት፡-

     የጋብቻ ግንኙነት ከሚፈጥራቸው መብትና ግዴታዎች መሀከል በጋብቻው በመፈፀም፣ በጋብቻ ውስጥ እና በፍቺ ጊዜ የሚኖሩ የግል እና የጋራ ጉዳዮች አሉ። የጋራ እና የግል ንብረቶች ከነዚህ መሀል የትኩረት ነጥቦቻችን ናቸው። ከሕገመንግስታችን እንነሳለን።

 

4.1 የእኩልነት መርህ፡- በሕገ መንግስታችን አንቀጽ 34(1) ላይ ለጋብቻ የደረሱ ወንድና ሴት በዘር በብሔር በሃይማኖት ልዩነት ሳይደረግባቸው ጋብቻ የመመስረት መብት አላቸው። በጋብቻ አፈፃፀም በጋብቻ ዘመንና፣ በፍቺ ጊዜ እኩል መብት እንዳላቸው ደንግጓል። ዝቅ ብሎ በአንቀጽ 35(2) ላይ የሴቶችን መብት በደነገገበት አንቀፅ ሴቶች በጋብቻ ከወንዶች ጋር እኩል መብት እንዳላቸው ተጠቅሷል። ሌሎች ዝርዝር ሕጎችም መደንገግና ተፈፃሚ መሆን ያለባቸው ይህን ሕገ መንግስታዊውን የእኩልነት መርህ መሰረት በማድረግ ነው።

4.2 የፍቺ ውጤቶች፡- ሰኔ 27/1992 የወጣው የተሻሻለው የፌዴራል ቤተሰብ ሕግ ከያዛቸው ቤተሰባዊ ጉዳዮች አንዱ ጋብቻንና ፍቺን የሚያስከትሉአቸው ውጤቶች ናቸው። ክልሎች ሕገ መንግስቱን በማይቃረን መልኩ የራሳቸውን የቤተሰብ ሕግ የማውጣት ስልጣን ስላላቸው ከባህላቸው ጋር የሚናበብ የራሳቸውን የቤተሰብ ሕጎችን አውጥተው በስራ ላይ ይገኛሉ። የፌዴራሉ የተሻሻለው የቤተሰብ ሕግ የፍቺን ውጤት ከመደንገጉ በፊት ጋብቻ በንብረት ላይ የሚያስከትለውን ውጤቶች ደንግጓል።

በአንቀፅ 57 ላይ የባልና የሚስት የግል ሀብቶችን በተመለከተ ጋብቻው ሲፈፀም የነበራቸው ንብረት የግላቸው እንደሆነ ይደነግጋል። ከጋብቻው በኋላም ለውርስ ወይም ለስጦታ ለግላቸው ያገኙት ንብረት የግላቸው ነው። ከጋብቻው በኋላ ባል ወይም ሚስት የግል ሀብቱ በሆነ ንብረት ለውጥ ያገኘው ንብረት የግሉ መሆኑ የማይቀር ሲሆን በግብይት የተገኙ ንብረቶች ግን ባል ወይም ሚስት በግል ገንዘባቸው የገዙት ወይም የግል ንብረታቸውን ሸጠው ባገኙት ገንዘብ የገዙት ንብረት የግላቸው የሚሆነው በአንቀፅ 58(2) መሰረት አንደኛችን ንብረቱ የግል ይባልልኝ የሚል ጥያቄ ሲያቀርቡና ፍ/ቤት ተቀብሎ ሲያፀድቀው ነው።

የጋራ የሚባል ብቶቻቸው በአንቀጽ 62 መሰረት ባልና ሚስት ከግል ጥሪታቸውና ከግል ወይም ከጋራ ንብረታቸው የሚያገኙአቸው ገቢዎች የጋራቸው ናቸው። ከላይ በአንቀፅ 58(2) በተጠቀሰው መልኩ በፍ/ቤት የግል ካላስባሉት ከጋብቻው በኋላ በግብይት የሚገኝ ንብረት ሁሉ የጋራቸው ሲሆን በስጦታ ውል ወይም በኑዛዜ ካልተገለፀ በቀር ለተጋቢዎቹ የተሰጡ ንብረቶችም የጋራ ናቸው። በተጨማሪ ንብረቱ በአንደኛቸው ስም ብቻ ቢመዘገብም አንደኛው ተጋቢ በማስረጃ ካላረጋገጠው በቀር ሕግ በአንቀፅ 63 መሰረት ንብረቱ የጋራ እንደሆነ ይገመታል። በጋብቻ ውስጥ የግል ወይም የጋራ ንብረቶች የሚፈጠሩት በዚህ አግባብ ሲሆን በጋብቻ ውልም የግል የነበራቸውን ንብረት ሌላኛው ተጋቢ እንዲያስተዳድረው ወይም እንዲያዝበት ሊሰጠው ይችላሉ።

በፍቺ ጋብቻው በሚፈርስበት ጊዜ በንብረት በኩል የሚኖረውን ውጤት በአንቀጽ 85(4) መሰረት በስምምነት ወይም በጋብቻ ውላቸው መሰረት ይጣራል። ሆኖም በሕግ ፊት ተቀባይነት ያለው የጋብቻ ውል ወይም ስምምነት ከሌላ ንብረት የሚጣለውን የሚከፋፈለው ሕጉ ባስቀመጣቸው ድንጋጌዎች መሰረት ነው።

የጋራ ሀብትን በተመለከተ የሚፀና ስምምነት ካላቸው በስምምነት መካፈላቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በአንቀፅ 90 መሰረት እኩል ይካፈላል። ይህ ሕገ መንግስታዊውን የተጋቢዎች የእኩልነት መርህ የሚያጠነክር ነው።

ክፍፍሉ በእኩልነት ላይ ተመስርቶ እያንዳንዱ ከጋራ ሀብቱ የተወሰነ ንብረት እንደደረሰው በማድረግ በአይነት መካፈል እንዳለበት አንቀፅ 91(1) ይደነግጋል። በአይነት እና እኩል ማካፈል ካልተቻለ ልዩነቱ በገንዘብ እንዲካካስ የሚደረግ ሲሆን እያንዳንዱ ተጋቢ ይበልጥ ጠቃሚነት ያላቸውን ንብረቶች እንዲያገኝ ይደረጋል።

ሆኖም ንብረቱ በአይነት ለማከፋፈል የማያመች ወይም የማይቻል ከሆነና ንብረቱን ከሁለቱ ለአንደኛቸው እንዲሸጥ ማስማማት ካልተቻለ በአንቀፅ 92 መሰረት በስምምነት ሸጠው እንዲካፈሉ ይደረጋል። በአሻሻጡ ሁኔታ ላይ ተፋቺዎች ካልተስማሙ በአንደኛቸው ጥያቄ ንብረቱ በግልፅ ጨረታ ተሸጦ እኩል እንዲካፈሉ እንደሚደረግ ይደነግጋል። በመሆኑም ፍቺን ተከትሎ የሚነሱ የንብረት ክፍፍል ክርክሮች በነኚህ ሕጎች አግባብ መወሰን አለባቸው።

 

 5.    በሶስቱ ክርክሮች ላይ ሰበር ምን አለ

 

     ከላይ ባነሳናቸው እስከ ፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የደረሱ ሙግቶች ከፍቺ ጋር የሚነሱ የንብረት ክፍፍሎች የሚካሄዱበት የሕግ አግባብ በተመለከተ በሕግ በተሰጠው ስልጣን መሠረት አምስት ዳኞች በተሰየሙበት አስገዳጅ የሕግ ትርጓሜ ሰጥቷል። እሰቲ እንያቸው።

 

5.1   የሁለቱ ቤቶች ክፍፍል፡- ከላይ በተራ ቁጥር 1 ያነሳነው በሁለት የተለያዩ ቤቶች ክፍፍል አግባብ ላይ የተነሳውን ክርክር የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር ውሳኔዎች ቅፅ 11 ላይ የታተመው በሰ/መ/ቁ 49171 ጥቅምት 16/2003 የተሰጠው ውሳኔ ይህን ብሏል።

የፍቺ የንብረት ክርክር የእኩልነት መርህ ድንጋጌዎች መከተል እንዳለበትና በክፍፍሉ ሂደትም የተከራካሪዎች ስምምነት መኖር አለበት። በዚህ ጉዳይ በክፍፍሉ ላይ ዶ/ር ደስታ አልተስማሙ፤ ሲ/ር አስቴር ደግሞ እኔ ሀዋሳ ስለምኖር እሱ ከሀዋሳ ውጭ ስለሆነ የሀዋሳው ቤት ቢሰጠኝ የበለጠ ተጠቃሚ እሆናለሁ በሚለው ክርክራቸው መሰረት ነው ውሳኔው የተሰጠው። ሆኖም ሁለቱም በቤቶቹ ላይ እኩል መብትና እኩል ድርሻ አላቸው። ቤቶቹ በተለያየ ከተሞች እንደመገኘታቸው ዋጋቸው እንደሚለያይ መገመት አይከብድም። አሰራራቸው ያሉበት ልዩ ቦታም ዋጋቸው ላይ የራሱ አስተዋፅኦ አለው። ተከራካሪዎች ቢስማሙ ኖሮ ልዩነቶቹ ቢኖሩም በስምምነት መካፈል ይችሉ ነበር። ካልተስማሙ ግን ሕጉን መሰረት በማድረግ ማከፋፈል ግድ ነው።

የበለጠ በንብረቱ የመጠቀም ሁኔታ መሰረት በማድረግ የሥር ፍ/ቤት የሀዋሳው ቤት ለሲ/ር አስቴር እንዲሰጥ መወሰኑ የሕግ መሰረት የሌለውና ትክክለኛ ያልሆነ ክፍፍል ነው። በመሆኑም በቅድሚያ ሁለቱ ቤቶች የገበያ ዋጋ እንዲታወቅ ማድረግ ከዚያም ተፋቺዎቹ በገበያ ዋጋው መሰረት በአይነት ለመከፋፈል ከተስማሙ የበለጠ ዋጋ ያለውን ቤት የሚወስደው ልዩነቱን እንዲያካክስ ማድረግ፣ ይህ ካልተቻለ ደግሞ በመጨረሻው አማራጭ ቤቶቹ ተሸጠው የሚገኘውን ገንዘብ እኩል እንዲካፈሉ ማድረግ ነበረበት። በማለት የሰር ፍ/ቤቶችን ውሳኔ ሽሮ በትክክለኛው ከላይ በተጠቀሰው አግባብ እንዲካፈሉ ወስኗል።

 

5.2   በእጣ መካፈል፡- የወ/ሮ ጥሩ ወርቅና የአቶ ታፈሰን ሁለት የጋራ ቤቶች በእጣ እንዲከፋፈሉ የተሰጠውን ውሳኔ ደግሞ የፌ/ጠ/ፍ/ቤት ሰበር በሰ/መ/ቁ 61788 ሰኔ 14/2003 ዓ.ም በሰጠው ውሳኔ የደቡብ ክልልም ሆነ በፌዴራሉ የቤተሰብ ሕግ በፍቺ ጊዜ የጋራ ንብረትን ተፋቺዎቹ ካልተስማሙ በስተቀር ፍ/ቤቱ በራሱ ተነሳሽነት በእጣ ማካፈል እንደማይችል ገልጿል። የዕጣ ክፍፍልን አግባብነት ያላቸው የቤተሰብ ሕጉ አንቀፅች በአማራጭነት አላስቀመጡትም። ስለዚህ የስር ፍ/ቤቶች ተፋቺዎች በአይነት እኩል ለመካፈል ካልተስማሙ ወደ ቀጣዮቹ የስምምነት ሽያጭና የሀራጅ ሽያጭ አማራጮች ማለፍ ነበረባቸው።

5.3  ከጋብቻ በኋላ የታደሰው ንብረት፡- ይህ ነባር የአንዱ ተጋቢ ንብረትና የጋራ ንብረቶች የክፍፍል መርህ ላይ በወ/ሮ አየለችና በአቶ በላቸው መካከል የነበረው ክርክር በሰ/መ/ቁ 45207 ሰኔ 16/2002 ውሳኔ አግኝቷል። በጉለሌ የሚገኘውን ቤት በተመለከተ ቤቱ የእድሳት ፈቃድ በወ/ሮ አየለችና በልጆቻቸው የወጣ፣ ቤቱም በስማቸው የተመዘገበ ነው። ቤቱ የታደሰው ወ/ሮ አየለችና አቶ በላቸው ተጋብተው በነበሩበት መሆኑ ብቻ የጋራ አያረገውም። በቤተሰብ ሕጉ አንቀፅ 57 ተጋቢው ጋብቻው ሲፈፀም የነበረው ንብረት የግል ሆኖ ይቀጥላል ይላል። በሌላ በኩል ስለንብረታቸውም ተጋቢዎች በአንቀፅ 42(1) መሰረት በውል መስማማት ቢችሉም ቤቱ የጋራ እንዲሆን ያደረጉት ስምምነት የለም። ስለዚህ የጋራ መባሉ አለአግባብ ነው። አቶ በላቸው ለቤቱ እድሳት ገንዘብ ስላወጡ የወጣው ወጪ ከጋራ ሀብት በመሆኑ 50 በመቶ ብቻ ሊከፈላቸው ይገባል። ሌሎቹ ብሎኬት ማምረቻ የገበያ ማዕከል የሱሉልታ ኢንቨስትመንትን በተመለከተም ወ/ሮ አየለች አልስማማም እያሉ አቶ በላቸው ግማሹን ከፍለው እንዲያስቀሩ መወሰኑ የእኩልነትና የክፍፍል መርህን ያላገናዘበ ነው። ተፋቺዎቹ ካልተስማሙ ሕጉ ባስቀመጠው ስርዓት በአይነት መከፋፈል ከተቻለ በአይነት ይህ ካልተቻለ በአንቀፅ 42 መሰረት ንብረቶቹ ተሸጠው የሚገኘውን ገንዘብ ወ/ሮ አየለችና አቶ በላቸው እኩል እንዲካፈሉ ወስኖ የስር ፍ/ቤቶችን ውሳኔ አሻሽሎታል።

ይምረጡ
(29 ሰዎች መርጠዋል)
11916 ጊዜ ተነበዋል

ተጨማሪ ጽህፎች ከ news admin

ድርጅትዎ ያስተዋውቁ!

  • Advvrrt4.jpg

እዚህ ያስተዋውቁ!

  • Aaddvrrt5.jpg
  • adverts4.jpg
  • Advertt1.jpg
  • Advertt2.jpg
  • Advrrtt.jpg
  • Advverttt.jpg
  • Advvrt1.jpg
  • Advvrt2.jpg

 

Advvrrt4

 

 

 

 

Who's Online

We have 748 guests and no members online

Sendek Newspaper

Bole sub city behind Atlas hotel

Contact us