“በኦዲት ግኝቱ ላይ ተጠያቂነትን ለማስፈን ፓርላማው ተግቶ ይሰራል”

Wednesday, 21 June 2017 14:29

“በኦዲት ግኝቱ ላይ ተጠያቂነትን ለማስፈን

ፓርላማው ተግቶ ይሰራል”

በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፅ/ቤት

የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት

ሰንደቅ ጋዜጣ ግንቦት 30 ቀን 2009 ዓ.ም በረቡዕ ዕትሙ ወቅታዊ በሚል ዓምድ ስር በገፅ 3 ላይ ‘የፌዴራል ዋና ኦዲተር ሪፖርቶችና የፓርላማው ዝምታ’ በሚል ርዕስ አንድ ፅሑፍ በጋዜጣው ሪፖርተር ለንባብ አብቅቷል። የፅሁፉ ማጠንጠኛ የመንግስትን የፋይናንስ ሕግና ደንብ የተላልፉ ተቋማትን ፓርላማው ተጠያቂ ለማድረግ በዋናው ኦዲተር በተነሱ ጉዳዮች ላይ እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ  ዝምታን መርጧል የሚል ነው፡፡

የፅሁፉ መነሻ ግንቦት 22 ቀን 2009 ዓ.ም በምክር ቤቱ 35 መደበኛ ስብሰባ ላይ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ያቀረበው የፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶች የ2008 በጀት ዓመት ሂሳብና ክዋኔ ኦዲት ሪፖርት ነው፤ ስለ ጉዳዩ አንባቢ ትክክለኛውን ግንዛቤ እንዲይዝ ማድረግ ተገቢና አስፈላጊ በመሆኑ፤ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፅ/ቤት የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሸን ዳይሬክቶሬት ከህግና አሰራር አንፃር ምላሽ ለመስጠት ይህን ፅሁፍ አሰናድቷል፡፡

 

የህግ ማዕቀፍ

ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤትን እንደገና ለማቋቋም በወጣው የአዋጅ ቁጥር 982/2008 መሰርት በመንግስት መዋቅር ውስጥ በሚገኙ ልዩ ልዩ መስሪያ ቤቶች ላይ ኦዲት ያደርጋል። የኦዲት ግኝት ለምክር ቤቱ ቀርቦ ውይይት ይደረግበታል፤የዚህ ዋነኛ አላማም በመንግስት ፋይናንስ አሰራር ላይ ተጠያቂነት፣ ግልፅነትንና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን ሲሆን፤ የኦዲት ሪፖርት መቅረብ በመንግስት ፋይናንስ አሰራር የገንዘብ አጠቃቀምና ንብረት አያያዝ ምን አንደሚመስል  ከማስገንዘብ ባሻገር ክፍተቶች ካሉ በቀጣይ ሊወሰዱ ሰለሚችሉ እርምቶች መፍትሄ ለማበጀት አስፈላጊነቱ አጠያያቂ አይሆንም፡፡ በህገ መንግስቱ ድንጋጌ መሰረት የመንግስት ተቋማት የኦዲት ግኝት ለሕዝብ ግልፅ እንዲሆን የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን  እንዲዘግቡት ተደርጎ ለህዝብ ተደራሽ ይሆናል፡፡

ቀጣይ ተግባር የሚሆነው ጥፋተኞችን ተጠያቂ ማድረግ ነው፡፡ ተጠያቂነትን ለማምጣት የተቀመጡ የህግ ማዕቀፎች አሉ፡፡ አንዱ የፌዴራል ዋና ኦዲተርን ስልጣንና ተግባር የሚደነግገው የአዋጁ አንቀፅ 5 ንዑስ አንቀፅ 6 ነው፡፡ የዋና ኦዲተሩ የምርመራ ውጤት ወንጀል መፈፀሙን የሚያሳይ ሆኖ ሲገኝ ለሚመለከተው አካል ወዲያውኑ እንዲያሳውቅ ድንጋጌው ያስገድዳል፡፡ የሚመለከተው አካል የሚባሉትም በአዋጁ አንቀፅ 20 ንዑስ አንቀፅ 2 መሰረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ የጠቅላይ አቃቤ ህግና የኦዲት ተደራጊው መስሪያ ቤት ወይም ድርጅት የበላይ ኃላፊዎች ናቸው፡፡ ዋናው ኦዲተር ይህን የህግ ማዕቀፍ የተመለከተ ሪፖርት ለምክር ቤቱ አላቀረበም፡፡ ዋና ኦዲተሩ በዕለቱ ለምክር ቤቱ ያቀረቡት መደበኛ ሪፖርታቸውን ነው። ሪፖርቱ መደበኛ በመሆኑ ህጉ ያስቀመጠውን አቅጣጫ ተከትሎ መስራትን ይጠይቃል፡፡ ሌላኛው የህግ ማዕቀፍ አንቀፅ 17 ንዑስ አንቀፅ 3 ነው፡፡ ይህ ንዑስ አንቀፅ ተመርማሪ መስሪያ ቤቶች በፌዴራል ዋና ኦዲተር በተላኩ ሪፖርቶች በተገለፁ ግኝቶች ላይ ተገቢውን የእርምት እርምጃ እንዲወስዱ በተሰጡ የማሻሻያ ሃሳቦችና አስተያየቶች መሰረት ከ15 ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ እርምጃ እንዲወስዱ ግዴታ ይጥልባቸዋል፡፡

አንዱ ተጠያቂነት ማለት በተሰጠው አስተያየት መሰረት ጉዳዮችን ማስተካከል ማለት ነው፡፡ ይህም የሚመለከተው ተመርማሪ መስሪያ ቤቶችን ይሆናል፡፡ አንቀፅ 17 ንዑስ አንቀፅ 4 ደግሞ የፌዴራል ዋና ኦዲተር ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚያቀርበው ሪፖርት ውስጥ ድክመት የታየባቸው ኃላፊዎች በታዩት ድክመቶች ላይ አስፈላጊውን የማስተካከያ እርምጃ ወስደው ይህንኑ ለምክር ቤቱና ለፌዴራል ዋና ኦዲተር እንዲያሳውቁ ግዴታ ይጥልባቸዋል፡፡

ዋናው ኦዲተር ሪፖርታቸውን ምክር ቤቱ ያቀረቡት በ35ኛ መደበኛ ስብሰባው  ግንቦት 22 ቀን 2009 ዓ.ም መሆኑ ይታወሳል። ተመርማሪ መስሪያ ቤቶች ማስተካከያ እርምጃ እንዲወስዱ በህጉ የተሰጣቸው 15 የስራ ቀናት ናቸው፤ ይህም እስከ ሰኔ 13 ቀን 2009 ዓ.ም ድረስ ይሆናል ማለት ነው፡፡ ከዚያ በኋላ የየመስሪያ ቤቶቹ ኃላፊዎች የተወሰደውን እርምጃ ማሳወቅ ይጀምራሉ፡፡ ይህም ቢሆን በቂ ምክንያት ካለ ጊዜው ሊራዘም እንደሚችል የአዋጁ አንቀፅ 21 ንዑስ አንቀፅ 1/መ ይደነግጋል፡፡

አሰራሩ እንደዚህ በግልፅ ተቀምጦ ሳለ ገና ሰኔ 13 ቀን 2009 ዓ.ም ሳይደርስ ጋዜጣው በግንቦት 30 ቀን 2009 ዓ.ም እትሙ፤ ስለ “ፓርላማው ዝምታ” ማንሳት ተገቢ ያልሆነ፤ ሳይደወል ቅዱስ የሚሉት ነው፡፡ ተመርማሪ መስሪያ ቤቶች ህጉ ያስቀመጠላቸው ጊዜ ገደብ መች ተጠናቀቀ? ሌሎች ሂደቶች መኖራቸውንም መረዳት ያስፈልጋል።የጋዜጣው ሪፖርተር ትችት ለመሰንዘር የቸኮሉ ናቸው፤ህጉንና የምክር ቤቱን አሰራር የሚያውቁት አይመስለንም፡፡

ፓርላማው በቀደሙት ዓመታት የኦዲት ግኝት ተፈፃሚ እንዲሆኑ ያደረገውን ጥረት በተወሰነ ደረጃ ማየት ይቻላል፤

 

የ2005 በጀት ዓመት

የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መ/ቤት የ2004 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት መሥሪያ ቤቶች የሂሳብና የክዋኔ ኦዲት ሪፖርት ሚያዚያ 22 ቀን 2005 ዓ.ም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርቧል። ኦዲቱ የ124 የፌዴራል ባለበጀት መሥሪያ ቤቶችን በማካተቱ የዋናው ኦዲተርን ኦዲት ማድረግ ሽፋን ወደ 96.12 በመቶ እንዳሳደገው በሪፖርቱ ተመላክቷል።

የዚህ ኦዲት ሪፖርት ግኝቶች ምንድ ናቸው? በአሁኑ ግኝት ከተመለከቱ ችግሮች ጋር ተመሳሳይነት ስላለው ዳግም ማንሳቱ አስፈላጊ አይደለም። የፌዴራል ዋናው ኦዲተር ለችግሮች ምን መፍትሔ ጠቁሟል? ጉድለቱ ተጣርቶ እንዲስተካከል፣ ያልተወራረዱ ሂሳቦች በፋይናንስ ደንብና መመሪያ መሠረት እንዲወራረዱ፣ ያልተሰበሰቡ ገቢዎች እንዲሰበሰቡ፣ ግዥ የመንግስትን ግዥ ደንብና መመሪያ ተከትሎ እንዲፈፀም፣ ያለአግባብ የተከፈለ ገንዘብ ለመንግስት ካዝና ተመላሽ እንዲሆን እና ሌሎች ተመሳሳይ ማሳሰቢያዎችም  ተሰጥተው ነበር።

ግኝቱንና ማሳሰቢያውን የተከታተሉ የምክር ቤት አባላት ምላሽ፤ በአጭሩ “በደንብና መመሪያ የማይሠሩትን አካላት እስከ መቼ እንታገሳቸዋለን?’’ የሚል ይገኝበታል። ሪፖርቱ በቀረበበት ዕለት ከምክር ቤት አባላት የተነሱ ጥያቄዎችንና አሰተያየቶችን በዚህ ፅሁፍ በስፋት ማቅረብ አመቺ ባይሆንም፤ በስብሰባው ማጠቃለያ ላይ የመንግስት ወጪ አሰተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያቀረበው አስተያየት ምክር ቤቱን ስለሚወክል በአጭሩ  ማቅረብ ይቻላል።

የፌዴራል ዋና ኦዲተርን ከመደገፍ አንፃር ምክር ቤቱ ማድረግ ከሚገባቸው ተግባራት አንዱ ‘… በተለይ ሂሳብ በማይዘጉና ለኦዲት ተባባሪ ለማይሆኑ ኦዲት ተደራጊ መ/ቤቶች ኃላፊነትን ካለመወጣት ባሻገር ህግም እየተጣሰ ስለሆነ፤ ምክር ቤቱ በዝምታ ማለፍ ስለሌለበት በቀረበው ሪፖርት መሠረት ርምጃ ሊወስድ…’ እንደሚገባ የሚያሳስበው ነው። ሌላው ‘... በቋሚ ኮሚቴዎች ተለይተው የሚቀርቡ የህግ ጥሰትና የሀብት ብክነት የከፋ ችግር አለባቸው በተባሉ አስፈፃሚ መ/ቤቶች ላይ ምክር ቤቱ ከሚመለከታቸው ጋር ተነጋግሮ ተገቢ ውሳኔ እንዲያገኙ ካላደረገ የምክር ቤቱ የቁጥጥርና ክትትል ስራ ውጤታማ ሊሆን ስለማይችልና የኦዲት ስራንም ዋጋ ስለሚያሳጣ ሪፖርቱ ተገቢውን ውሳኔ ያግኝ...’ የሚለው አስተያየት ሁለተኛው ነበር። ሶስተኛው አስተያየት ደግሞ የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች ሚከታተሏቸው  አስፈፃሚ ተቋማት በሪፖርቱ መሠረት የማሰተካከያ እርምጃ ስለመውሰዳቸው ማረጋገጥና መከታተል እንደሚገባቸው የሚያሳስብ ነው።

የማስተካከያ እርምጃዎች ስለሚወሰዱበት ሁኔታ የሚገልፅ መግለጫ በቀድሞ የገንዘብና ኤኮኖሚ ልማት ሚኒስትር ፊርማ ለምክር ቤቱ ቀርቧል። ይህን መግለጫ ምክር ቤቱ በአራተኛ ዓመት የሥራ ዘመኑ የአንደኛ መደበኛ ስብሰባው አጀንዳ አድርጎ በስፋት ተወያይቶበታል።

 መግለጫው ምን ምን ነጥቦችን በውስጡ ይዟል? ለወደ ፊቱ መወሰድ ስላለበት የማስተካከያ እርምጃ ሪፖርት የሚያቀርብ ኮሚቴ ተቋቁሞ ሪፖርት ማቅረቡን መግለጫው ያመለክታል። ለኦዲት ግኝቱ የህግና የሥርዓት ክፍተቶች የሌሉ ስለመሆናቸውና ክፍተቱም የአፈፃፀም ችግሮች ስለመሆናቸው ይገልፃል። በሶስተኛ ደረጃ  የኦዲት ተደራጊ ባለበጀት መ/ቤቶችን እና የገንዘብና ኤኮኖሚ ልማት ሚኒስቴርን ችግሮች ይዘረዝራል። የሚኒስቴሩ ችግሮች ረጅም ዓመታትን ያስቆጠሩ፤ሊሰበሰቡ ባልቻሉ ሂሳቦች ላይ ሕጋዊ እርምጃ ለመውሰድ የተደረገው እንቅስቃሴ አጥጋቢ ያለመሆኑንና በከፍተኛ ትምህርት አዋጅና በመንግስት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ መካከል ያለውን የግንዛቤ ችግር ለማስተካከል ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በቂ እንቅስቃሴ አለመደረጉ ነው የሚገልፀው። የመጨረሻው የመፍትሔ ሀሳብና የተወሰዱ እርምጃዎችን የሚያመለክት ነው።

የመፍትሔ አስተያየቶቹና የተወሰዱት እርምጃዎች ምንድናቸው? በመፍትሔዎቹ በኩል ሕጎቹን በሚመለከት የግንዛቤ ማስጨበጫና አጫጭር ሥልጠናዎችን ለዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች እንዲሁም ለማሰልጠኛ ተቋማት መስጠት፣ ግልፀኝነትን መፍጠርና ደንብና መመሪያ እንዲዘጋጅና ተግባራዊ እንዲሆን ማድረግ እንደመፍትሔ ተወስዷል። እነዚህ ተግባራት የሚፈፀሙበት የጊዜ ሠሌዳም በመግለጫው  ሰፍሯል።

ተመርማሪ መ/ቤቶች የማሰተካከያ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችላቸውን መርሐ ግብር አዘጋጅተው እንዲያቀርቡ ማድረግና በዚሁ መሠረት ክትትል ማድረግ ሌላው የመፍትሔ አስተያየት ነው። ሌላው አስተያየት የውስጥ ኦዲት እንዲጠናከር ለመንግስት የውሳኔ ሃሳብ ማቅረብ የሚል ነው። እንደዚሁም ረጅም ጊዜ የቆዩ ሂሳቦችን ለመለየት ጠንካራ የሥራ ክፍል በአስቸኳይ መመስረት እና ስለውዝፍ ተሰብሳቢ ሂሳብ ለአፈፃፀሙ መመሪያ ማስተላለፍ የሚሉ የመፍትሔ ሃሳቦች የሚሉት ናቸው።

እስከአሁን ስለተወሰዱ እርምጃዎች አራት ነጥቦች የተቀመጡ ሲሆን አንዱ እርምጃ ተመርማሪ መ/ቤቶች በድርጊት መርሐ ግብሩ መሠረት ግኝቱን ስለመፈፀማቸው የሚከታተል አንድ ቡድን መቋቋሙ ነው። ሌላው ሥልጠናና ግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎች በ2006 በጀት ዓመት ዕቅድ መካተታቸውና ለመንግስት የሚቀርበውን የውሳኔ ሃሳብ የሚያዘጋጁ ሶስት የቴክኒክ ኮሚቴዎች መቋቋማቸው ከተወሰዱት እርምጃዎች መካከል ዋና ዋናዎቹ  ናቸው።

በዚህ መግለጫ ላይስ የምክር ቤት አባላት ምን ምን አስተያየቶችን አቀረቡ? እንዴትስ ሊያስፈፅሙት አሰቡ? የህግና የሥርዓት ክፍተት ስለመኖሩ ከምክር ቤቱ አባላት አስተያየት ተሰንዝሯል። የከፍተኛ ትምህርት አዋጅ ቁጥር 650/2001 ከመንግስት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅና ደንብ ጋር ለአፈፃፀም ግልፅ አለመደረጉ፣ ደንብና መመሪያ ያልወጣለት መሆኑ ሚ/ር መ/ቤቱ  እንደ ችግር  ከወሰደ፤ ይህም የሕግ ክፍተት መኖሩን ማስቀመጥ እንደሚያስችልና በደንብና መመሪያ የሚሞሉ ክፍተቶች እያሉ  ክፈተቶቹን በግንዛቤ በመፍጠሪያ መድረኮች ለመፍታት የመፍትሔ አቅጣጫ ማስቀመጡ ትክክል እንዳልሆነ  ያመለከተ አስተያየት ቀርቧል።

የሚያስከስሱ ጉዳዮች እያሉ መግለጫውን አጠቃልሎ ማቅረቡ ትክክል እንዳልሆነ አስተያየት የቀረበ ሲሆን፤ ችግሩን ከአፈፃፀም ጋር ብቻ ማያያዙ ተጠያቂነትን ስለሚያሳጣና የሕግ ጥሰት በሕግ ስለሚያስቀጣ መግለጫው ይህንንም መያዝ እንደነበረበት አስተያየት ተሰጥቷል።

የሚኒስቴሩን መግለጫ በንባብ ያቀረቡት የተከበሩ አፈ-ጉባኤ አባዱላ ገመዳ በበኩላቸው መግለጫው የኦዲት ግኝቱ የሚስተካከልባቸውን መፍትሔዎች እና የአፈፃፀም ጊዜ ሰሌዳ ጭምር በማስቀመጡ ትልቅ ትርጉም ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ መሆኑን አመልክተዋል። ሕግ የጣሱትን ከተጠያቂነት የሚከለክል አንዳችም ነገር በሪፖርቱ እንዳልተጠቀሰ ከማመልከታቸው ባሻገር በፋይናንስ ሕጋችንም ለክፉ የሚሰጥ ክፍተት እንደሌለ በአስተያየታቸው ጠቁመዋል።

በመግለጫው ላይ የተደረገው ውይይት ሲጠቃለል የመግለጫውን ተፈፃሚነት በዋናነት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እና የበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እንዲከታተሉ ሲመራላቸው፤ ሌሎች ቋሚ ኮሚቴዎችም የሚከታተሏቸውን መ/ቤቶች የመግለጫውን አፈፃፀም በሥራ አፈፃፀም ሪፖርታቸው አካተው እንዲያቀርቡና ክትትል እንዲያደርጉ ምክር ቤቱ አስምሮበታል። ይህ ጥረት ምን ውጤት አስገኘ? ጥረቱ የህግ ማሻሻያ እንዲደረግ የራሱን አስተዋፅኦ አድርጓል፡፡ የፋይናስ አስተዳደር አዋጁ ሲወጣ የዩኒቨርሲቲዎች የውስጥ ገቢ አሰባሰብና አጠቃቀም በህግ የታገዘ እንዲሆን ተደርጓል፡፡ የውስጥ ኦዲት እንዲጠናከር፤ የውስጥ ኦዲተሮች ተጠሪነት ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ትብብር ሚኒስቴር እንዲሆንም ይህ አዋጅ ደንግጓል፡፡ ይህ የሚያሳየው የህግ ክፍተቶችን በመሙላት ችግሮችን እንዲፈታ ምክር ቤቱ የሄደበትን ርቀት ነው፡፡

በቁጥጥርና ክትትል በኩል ከምንግዜውም በላይ የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ከዋናው ኦዲተር ጋር በመሆን ተመርማሪ መስሪያ ቤቶች ስለወሰዱት የማስተካከያ እርምጃ የህዝበ አስተያየት መስጫ መድረክ በማዘጋጀት ሪፖርት እንዲያቀርቡ እያደረገ ይገኛል፡፡ ከአንዳንድ ሃላፊዎች ጋር እልህ አስጨራሽ ትግል የተስተናገደበት መድረክ ተስተውሏል፡፡ እያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴም አስፈፃሚ ተቋምን ሲገመግም የኦዲት ግኝት ሪፖርትን በመያዝ ነው፤ ይህ ከክትትልና ቁጥጥር አንፃር ትልቅ እምርታ ነው ማለት ይቻላል፡፡ በእርግጥ የአገሪቱ የፋይናንስ ችግር ከኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከት የሚመነጭ በመሆኑ ስርነቀል ለውጥ ለማምጣት የፓርላማ ትግል ብቻ በቂ አይሆንም፤ ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ቁርጠኛ ሊሆኑ ይገባል፡፡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርላማውን እንደሚተባበሩ የ2009 በጀት ዓመት የመንፈቅ ዓመት ሪፖርታቸውን ሲያቀርቡ፤ በችግሩ አሳሳቢነት ላይ ጥያቄዎች ተነስተው በኦዲት ግኝት ላይ ተመስርቶ እርምጃ የማይወስዱ ኃላፊዎች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ለምክር ቤቱ ቃል መግባታቸው ይታወሳል፡፡ይህ ተፈፃሚ እንዲሆን ምክር ቤቱም የበኩሉን ይጥራል፡፡

ለመቋጨት የኦዲት ግኝት ተፈፃሚነት ላይ የፓርላማ ዝምታ አይኖርም፤ ኖሮም አያውቅም። ህገ መንግስታዊ ተልዕኮ ያለው ተቋም በመሆኑ ሪፖርት አድምጦ ከንፈር የሚመጥ (Lip Service) አይደለም፤ ተግባር ከንግግር ይበልጣል እንደሚባለው ምክር ቤቱ በሕዝብ ወገንተኝነት ስሜት የአገሪቱን የፋይናንስ ህግ ጠብቀው በማይሰሩ ኃላፊዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ያላሰለሰ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል፤ እደረገም ነው፡፡ ይህ ሲባል ግን በቂ ስራ ተሰርቷል ለማለት አይደለም፤እንደ ምክር ቤትም ሆነ እንደ መንግስት የሚቀሩ ስራዎች መኖራቸው ይታመናል፤ ሆኖም በጥቅሉ ፓርላማው ምንም እንዳልሰራ አስመስሎ ከመፃፍ ይልቅ ሚዛናዊ ሆኖ ጥንካሬዎችንም ማንሳት ቢችሉ ተገቢና ጠቃሚ ተግባር ነው፤ በእርግጥ የጋዜጠኝነት ሙያ አንዱ መርህ ሚዛናዊነት ያለው ዘገባ ማቅረብ ስለሆነ፤ ጋዜጣውም ሆነ የጋዜጣው ሪፖርተር የምክር ቤቱን ዘገባ ለህዝብ ተደራሽ ሲያደርጉ ሚዛናዊነትን ቢላበሱ መልካም ነው እንላለን።¾

ይምረጡ
(1 ሰው መርጠዋል)
438 ጊዜ ተነበዋል

ተጨማሪ ጽህፎች ከ news admin

ድርጅትዎ ያስተዋውቁ!

  • Advvrrt4.jpg

እዚህ ያስተዋውቁ!

  • Aaddvrrt5.jpg
  • adverts4.jpg
  • Advertt1.jpg
  • Advertt2.jpg
  • Advrrtt.jpg
  • Advverttt.jpg
  • Advvrt1.jpg
  • Advvrt2.jpg

 

Advvrrt4

 

 

 

 

Who's Online

We have 97 guests and no members online

Sendek Newspaper

Bole sub city behind Atlas hotel

Contact us