አዲሱ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ አዋጅ ሊፀድቅ ነው

Wednesday, 17 January 2018 13:24

- በታክሲ አገልግሎት የሚሰማሩ 10ኛ ክፍል ማጠናቀቅና ልዩ ሥልጠናን መውሰድ ይጠብቃቸዋል፣

- መንጃ ፈቃዱን ለአንድ ዓመት ያላሳደሰ እንደገና ፈተና ይቀመጣል፣

 

የሕዝብ ተወካዮች ምክርቤት በትላንትናው ዕለት ከተመለከታቸው አጀንዳዎች መካከል የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድን የሚመለከተው አዋጅ ይገኝበታል። ረቂቅ አዋጁ ለዝርዝር እይታ የተመራለት ቋሚ ኮምቴ የውሳኔ ሀሳብ አቅርቧል፡፡ ም/ቤቱ ትናንት አዋጁን ተወያይቶ ለማፅደቅ አጀንዳ ይዞ የነበረ ቢሆንም፤ በድምፅ ማጉያ (ማይክራፎን) የቴክኒክ ብልሽት ምክንያት ስብሰባው ባለመካሄዱ አዋጁ ሳይፀድቅ ለሌላ ጊዜ ተላልፏል።


ረቂቅ አዋጁ በአንድ በኩል በሃገራችን በየጊዜው እየጨመረ የመጣውን የተሽከርካሪ ቁጥርና የማሽከርከር ፍላጎትን ታሳቢ ያደረገ በሌላ በኩል ደግሞ ብቃት በሌላቸው አሽከርካሪዎች ምክንያት በሰው ህይወት እና በንብረት ላይ እየደረሰ ያለውን ጉዳት ለመቀነስ የሚረዳና የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ የአሰጣጥ ሥርዓት በአገር አቀፍ ደረጃ ወጥነት ባለው መልኩ ለመተግበር የሚያስችል መሆኑ ተጠቅሷል።


በተጨማሪም አሁን በሥራ ላይ ያለውን የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፍቃድ አዋጅ ቁጥር 600/2000 ላይ የሚታዩ ክፍተቶችን አስመልክቶ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና ባለድርሻ አካላት የማሽከርከር ፍቃድ አሰጣጥ ሥርዓታችን ዳግም እንዲፈተሽ በተደጋጋሚ ይነሱ የነበሩና በጥናት የተለዩ ችግሮችን የሚያቃልል መሆኑ ታምኖበታል።


ረቂቅ አዋጁ የአሽከርካሪ የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ለማግኘት የሚጠይቀው የዕድሜ እና የትምህርት ደረጃ መስፈርቶችን የማሽከርከር ሙያ ከሚጠይቀው ክህሎትና የኃላፊነት ደረጃ ጋር የተጣጣመ እንዲሆንም ይረዳል ተብሎ ይገመታል።


አዋጁ ደረጃውን የጠበቀና የማሽከርከር ልምድን ማዕከል በማድረግ ደረጃ በደረጃ ወደ ከፍተኛው የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ የአሰጣጥ ሥርዓት በመተግበር በአሁኑ ወቅት የሃገራችን በአሽከርካሪዎች የማሽከርከር ብቃት ማነስ እና የሥነ-ምግባር ጉድለት ምክንያት እየደረሰ ያለውን የህይወት መጥፋትና የንብረት ውድመት ትርጉም ባለው መልኩ ለመቀነስ የሚያስችል ነው ተብሏል።


ረቂቅ አዋጅ ማንኛውም ሰው የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃዱን ከአነስተኛ ደረጃ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ወይም ከአንድ ምድብ ወደ ሌላ ምድብ ሲቀይር አዲስ በሚሰጠው የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ላይ ቀድሞ ይዞት የበረው የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ምድብ እና ደረጃ በሙሉ ሊያሽከረክር እንደሚችል ተገልጾ በቋሚ ኮምቴው ተሻሽሎ እንደሚሰጠው ተደንግጎአል።


በረቂቅ አዋጁ በታክሲ አገልግሎት ሥራ መሠማራት የሚፈልጉ አሽከርካሪዎች ልዩ ሥልጠና መውሰድ እንዳለባቸው ተደንግጓል። በዚህ አዋጅ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/እና /2/ የተገለፀው ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም አሽከርካሪ በታክሲ አገልግሎት የተመዘገቡ ተሽከርካሪዎችን ማሽከርከር የሚችለው፡-


ሀ/ 10ኛ ክፍልን ያጠናቀቀ ሆኖ የአውቶሞቢል ወይም የሕዝብ ምድብ ቋሚ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ያለው ከሆነ፤ እና


ለ/ ባለሥልጣኑ ባዘጋጀው የሥልጠና ይዘት መሰረት ከፈቃድ ሰጪ አካል ልዩ ሥልጠና በመውሰድ የታክሲ የአሽከርካሪ የምስክር ወረቀት የተሰጠው እንደሆነ ነው በሚል ተስተካክሎ እንዲጸድቅ ተደርጓል።


በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ 4 እና 5 ላይ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ለማግኘት የሚያመለክት ማንኛውም ሰው ከአንድ ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ ለማሳደግ ቢያንስ የአንድ ዓመት የማሽከርከር ልምድ ሊኖረው እንደሚገባ አስገዳጅ ሆኖ ተደንግጓል። ነገር ግን የማሽከርከር ልምዱ የሚቆጠረው አሽከርካሪው ጊዜያዊ ወይም ቋሚ የአሽከርካሪነት ማረጋገጫ ፈቃድ ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ እንደሆነ ረቂቅ አዋጁ በግልፅ አያስቀምጥም። ስለሆነም በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ 4 እና 5 የተገለጸው የአንድ ዓመት ጊዜ የሚቆጠረው ቋሚ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ከያዘበት ቀን ጀምሮ እንደሆነ በግልጽ መደንገግ አስፈላጊ በመሆኑ በሚከተለው መልኩ ተስተካክሏል።


በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 15 ላይ ፈቃድ ሰጪው አካል የቀረበለትን ማመልከቻ መርምሮ በአዋጁ አንቀጽ 8፣ 12 እና 13 ድንጋጌዎች የተቀመጡ መስፈርቶችን መሟላታቸውን ካረጋገጠ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ የሚወስድ ከሆነ ከሕክምና ተቋማት ወይንም በሕግ ሥልጣን በተሰጠው አካል ተረጋግጦ የቀረበ ግዴታ ወይም ገደብ ካለ በፈቃዱ ላይ አስፍሮ የተጠየቀውን ምድብ ጊዜያዊ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ይሰጣል።


በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 19 ንዑስ አንቀጽ 5 ላይ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃዱ የአገልግሎት ጊዜው ካበቃ በኋላ ባለው አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ሳያሳድስ የቀረ አሽከርካሪ የተግባር ፈተና ተፈትኖ ሲያልፍ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃዱ እንደሚታደስለት የተቀመጠው በዚሁ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት ለተሰጠ ቋሚ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ብቻ እንደሆነ ያልተመላከተ በመሆኑ እና በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀጽ 2 መሠረት የተሰጠ ጊዜያዊ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ የአገልግሎት ጊዜው ካበቃ በኋላ ባለው አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ሳያሳድስ የቀረ አሽከርካሪ በምን ሁኔታ ይስተናገዳል የሚለውን በግልጽ ያላመላከተ በመሆኑ ቋሚ እና ጊዜያዊ ፈቃዶችን ለያይቶ ማስቀመጥ አስፈላጊ በመሆኑ እንደሚከተው ተሻሽሏል።


በአንቀጽ 19 (5) ላይ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) እና በዚህ አዋጅ አንቀጽ 15 (2) መሠረት የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ፈቃዱ የአገልግሎት ጊዜው ካበቃ በኋላ ባለው አንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ሳይቀይር ወይም ሳያሳድስ የቀረ አሽከርካሪ ፈቃዱ ቋሚ ከሆነ የተግባር ፈተና ተፈትኖ ሲያልፍ ይታደስለታል። ፈቃዱ ጊዜያዊ ከሆነ ደግሞ ከተግባር ፈተና በተጨማሪ ጊዜያዊ ፈቃዱን በያዘበት ዓመት የተመዘገበበት የጥፋት ሪከርድ ታይቶ የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ይታደስለታል በሚል ተስተካክሏል። 

ይምረጡ
(3 ሰዎች መርጠዋል)
572 ጊዜ ተነበዋል

ድርጅትዎ ያስተዋውቁ!

  • Advvrrt4.jpg

እዚህ ያስተዋውቁ!

  • Aaddvrrt5.jpg
  • adverts4.jpg
  • Advertt1.jpg
  • Advertt2.jpg
  • Advrrtt.jpg
  • Advverttt.jpg
  • Advvrt1.jpg
  • Advvrt2.jpg

 

Advvrrt4

 

 

 

 

Who's Online

We have 813 guests and no members online

Sendek Newspaper

Bole sub city behind Atlas hotel

Contact us